Prepovedi in določila Zakona o sladkovodnem ribištvu

Zakon o sladkovodnem ribištvu iz leta 2006 ureja sladkovodno ribištvo kot upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah in je krovni pravni akt pri nas, ki opredeljuje ribiško upravljanje, s tem pa tudi športni ribolov, ribiškočuvajsko službo in druge pomembne naloge. Ker nas najbolj zanima športni ribolov, se bomo najbolj posvetili tistim delom zakona, ki ga opredeljujejo oziroma se ga dotikajo.

Cilj Zakona o sladkovodnem ribištvu je celostno načrtovanje in upravljanje rib na teritorialno zaokroženih območjih, načrtovanje, pospeševanje in nadzor gojitve rib za poribljavanje voda, omogočanje trajnostne rabe rib in, zanimivo, etike ribolova.

Zakon pravi, da so ribe v celinskih vodah naravni vir pod posebnim varstvom države skladno s predpisi. Določene naloge ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu lahko država s koncesijo, ki traja 30 let, prenese na pravno ali fizično osebo, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.

Delitev celinskih voda in RGN

Celinske vode se delijo na ribiška območja, ribiške okoliše in ribiške revirje. Ti so najmanjša prostorska enota ribiškega okoliša. Revirji se delijo glede na način ribiškega upravljanja, in sicer so varstveni (predvsem za gojitev rib), ribolovni, brez aktivnega ribiškega upravljanja in prizadeti revirji. Športni ribolov se sme izvajati le v ribolovnih revirjih.

Podlaga za ribiško upravljanje v posameznih ribiških okoliših je Ribiškogojitveni načrt (RGN). V njem so, med drugim, opredeljeni revirji, število ribolovnih dni in količina ulova. Izjema so komercialni ribniki, za katerega izdelava RGN-ja ni potrebna.

Poleg Zakona o sladkovodnem ribištvu je za izvajanje športnega ribolova v sladkih vodah pri nas pomemben tudi Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, o njem smo že pisali, več pa lahko o tematiki preberete tukaj.

Ribolov in prepovedi

Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico. Ribolovno dovolilnico izda izvajalec ribiškega upravljanja za posamezen ribolovni revir. Rib ne smemo loviti BREZ veljavne ribolovne dovolilnice, na varstvenih območjih in drugih revirjih, ki niso ribolovni in so določeni po tem zakonu in predpisih o vodah, salmonidne ribe ponoči. Rib ne smemo loviti z razstrelivi, s strupi, z ostmi, podvodnimi in drugimi puškami, na zanko ali nastavo, s križaki, saki, koši, mrežami vseh vrst in vršami, z mosta in pod ledom.

Ribe, ki je v varstveni dobi, ne smemo upleniti. Prepovedano je upleniti tudi ribe pod najmanjšo predpisano dolžino, več rib, kot je dovoljeni dnevni uplen, in tiste ribe, ki niso predmet ribolova. Prav tako ne smemo prenašati živih rib iz Jadranskega v Donavsko porečje in obratno.

Druge opredelitve

Zakon opredeljuje tudi ribiške čuvaje in določa njihove naloge in ukrepe. Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški čuvaj ribiča, ki je lovil na prepovedan način, ribolovne priprave in uplenjene ribe tudi fotografirati ali posneti. Z zakonom so predpisane globe za prekrške ribičev (posamezna je določena v višini 250 EUR). Več o nalogah ribiškega čuvaja lahko preberete tukaj.

Zakon opredeljuje pravico dostopa do vode. Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča mora izvajalcu ribiškega upravljanja in ribiču dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče in zadrževanje na njem zaradi izvajanja ribiškega upravljanja.

Celoten zakon in njegova določila lahko preberete tukaj.

Foto: Unsplash

Uredništvo

Ribiskekarte.si je prvi in edini spletni servis za nakup ribiških dovolilnic v Sloveniji!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja