POSEBNA PONUDBA

Splošni pogoji uporabe spletnega portala


SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA (veljavni od: 18. 01. 2021)

Kazalo

1. OPREDELITEV in DEFINICIJE
2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA
3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA
7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA
8. STORITVE PORTALA
9. REGISTRACIJA
10. E-DENARNICA
11. POGOJI NAKUPA IN VELJAVNOST RIBOLOVNIH DOVOLILNIC IN RIBOLOVNIH DOVOLJENJ
12. TEHNIČNA IZVEDBA NAKUPA RIBOLOVNIH DOVOLILNIC
13. ODSTOP OD NAKUPA
14. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA
15. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA
16. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV
17. REŠEVANJE SPOROV

1. OPREDELITEV in DEFINICIJE

1.1. Spletni portal ribiskekarte.si je sistem spletnih strani, namenjen oglaševanju oz. predstavitvi izvajalcev ribiškega upravljanja, predstavitvi ribolovnih revirjev oz. ribolovnih območij, ribolovnega režima v posameznem ribolovnem revirju oz. ribolovnem območju in prodaji ribolovnih dovolilnic. Spletni portal omogoča neposredno sklepanje pogodb na daljavo, in sicer preko svetovnega spleta, med izvajalcem storitve in kupci ribolovnih dovolilnic. Ta storitev je »storitev informacijske družbe«, izvajalec storitve pa »ponudnik storitev informacijske družbe« v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list št. 20/1998 s spremembami). Vse storitve spletnega portala so predmet v nadaljevanju navedenih pogojev.

1.2. V teh splošnih pogojih uporabe spletnega portala imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:

○ splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletnega portala.
○ spletni portal: sistem spletnih strani, dostopen preko spletnih domen ribiskekarte.si in meetyour.fish. Pojem »spletni portal« pomeni vse spletne strani znotraj domen ribiskekarte.si in meetyour.fish.
○ upravljalec: upravljalec spletnega portala, to je družba TERRA NULLIUS, skupina za spletno kreativnost, d. o. o. (skrajšana firma: Terra Nullius, d. o. o.), Bobovo pri Ponikvi 9, 3232 Ponikva, matična št. 6160930000, ID za DDV SI83578986, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Slovenija, pod vložno št. 2012/19516 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, transakcijski račun odprt pri NLB, d. d. št. SI56 0203 2025 9927 654, ki jo zastopa direktor Boštjan Lipnik. Družba je zavezanec za plačilo DDV.
○ izvajalec storitve:
- Izvajalec storitve za območje Republike Slovenije: v primeru nakupa ribolovnih dovolilnic za območje Republike Slovenije je izvajalec storitve družba TERRA NULLIUS, skupina za spletno kreativnost, d. o. o. (skrajšana firma: Terra Nullius, d. o. o.), Bobovo pri Ponikvi 9, 3232 Ponikva, matična št. 6160930000, ID za DDV SI83578986, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 2012/19516 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, transakcijski račun odprt pri NLB, d. d. št. SI56 0203 2025 9927 654, ki jo zastopa direktor Boštjan Lipnik. Družba je zavezanec za plačilo DDV.
- Izvajalec storitve za območje Zvezne republike Avstrije: v primeru nakupa ribolovnih dovolilnic za območje Zvezne republike Avstrije je izvajalec storitev družba meetyour.fish GmbH, Bahnhofplatz 5, Top 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Avstrija, matična številka FN 471743s, UID številka ATU72296124, Avstrija, ki ga zastopa direktor Boštjan Lipnik. Družba je zavezanec za plačilo DDV.
○ uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
○ registriran uporabnik: uporabnik, ki je na podlagi registracije pridobil uporabniški račun in s tem možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala.
○ uporabniški račun: račun na spletnem portalu, ki ga uporabnik pridobi z registracijo.
izdajatelj ribolovne dovolilnice: posamezen izvajalec ribiškega upravljanja (ribiška družina) v primeru sladkovodnega ribolova oz. nosilec javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnic v primeru morskega ribolova.
○ e-denarnica: predplačniški račun registriranega uporabnika, iz dobroimetja na katerem je mogoče plačilo blaga in storitev na spletnem portalu www.ribiskekarte.si pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA

2.1. Obisk in uporaba spletnega portala je dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.

2.2. Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik.

2.3. Upravljalec portala in izvajalec storitve za območje Republike Slovenije je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije. Izvajalec storitve za območje Zvezne republike Avstrije je ustanovljen in posluje skladno s pravom Zvezne republike Avstrije. Spletni portal deluje po pravu Republike Slovenije ob upoštevanju potrošniške zakonodaje v Zvezni republiki Avstriji.

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

3.1. Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti upravljalca Terra Nullius, d. o. o., razen a) vsebine oglasov uporabnikov portala b) vsebine komercialnih oglasov. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah spletnega portala, ki so v lasti upravljalca, vključno s temi splošnimi pogoji, je upravljalec in si jih v celoti pridržuje © Terra Nullius, d. o. o. Upravljalec je prav tako imetnik oz. upravičeni uporabnik vseh znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu, razen a) tistih, ki se pojavljajo v vsebini komercialnih oglasov, b) v okviru predstavitev posameznih ribolovnih revirjev na podstraneh, kjer so posamezni ribolovni revirji predstavljeni, c) blagovnih in storitvenih znamk izvajalca storitve za območje Zvezne republike Avstrije (to je znamka meetyour.fish). Uporaba informacij s spletnega portala, varovanih z omenjeno avtorsko pravico in pravicami industrijske lastnine upravljalca spletnega portala, je dovoljena le za lastne potrebe in pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal ribiskekarte.si/meetyour.fish in kot nosilec avtorske pravice Terra Nullius, d. o. o. Uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu in v lasti upravljalca ter varovane z avtorsko pravico ali pravicami industrijske lastnine, v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Preoblikovanje informacij ali uporaba v drugem kontekstu je tudi v tem primeru dopustna samo pod pogojem, da je to izrecno navedeno in da so citirani deli jasno označeni.

3.2. Vsebina komercialnih oglasov je v lasti tretjih oseb in zanjo ti pogoji uporabe ne veljajo. Uporaba omenjenih vsebin je dovoljena pod pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki oz. imetniki avtorske pravice oz. pravic industrijske lastnine na navedenih vsebinah. Dokler uporabniki oz. imetniki pravic intelektualne lastnine za te vsebine izrecno pisno ne določijo drugače, se šteje, da veljajo za njihovo uporabo enaki pogoji kot so v prejšnji točki opredeljeni za vsebine na spletnem portalu, katerih lastnik je upravljalec.

3.3. S trenutkom, ko uporabnik ali izvajalec ribiškega upravljanja ali nosilec javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnic upravljalcu pošlje prispevek za objavo ali ga neposredno sam objavi na spletnem portalu, preidejo na upravljalca portala na poslanem prispevku vsa materialna upravičenja iz avtorske pravice. Prispevki vključujejo besedila, slike, video in druge oblike sporočanja, pri čemer so ti lahko objavljeni na forumu, kot komentarji uporabnikov ali v okviru predstavitve posameznega ribolovnega revirja. Prenos upravičenj zajema zlasti pravico do reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja, pravico javnega prikazovanja, pravico radiofuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem, pravico do distribucije, javne priobčitve ter vse sorodne pravice na avtorskem delu; nadalje pa še pravico do hrambe in distribucije v elektronski obliki ter pravico uporabe na trgovskem blagu. Prenos je neizključen, časovno in teritorialno neomejen. Izvajalec je navedene pravice upravičen prenesti naprej na tretje osebe. Prispevek ali njegov sestavni del je upravičen zavarovati in uporabljati kot znak razlikovanja ali ga uporabiti v oglaševalske namene.

3.4. Če je na spletni portal ribiskekarte.si narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika – prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

4.1. Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja, so »takšne, kot so«. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči.

4.2. Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.) ter nemoteno in varno prejemanje elektronske pošte. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – točka 5).

4.3. Upravljalec ne prevzema nobenega jamstva glede hrambe in varnostnega kopiranja podatkov uporabnikov, objavljenih ali vnesenih na spletni portal. V primeru morebitne izgube podatkov za izgubo ne odgovarja.

4.4. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. Uporabnik v primeru iz tega odstavka nima pravice do nadomestila, kompenzacije na drugačni podlagi ali odškodnine, sme pa odstopiti od pogodbe v skladu s točko 9.9.

4.5. Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene http://ribiskekarte.si/http://www.meetyour.fish, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

4.6. Oglasi na spletnem portalu so last tistega uporabnika, ki je oglas objavil oz. osebe, ki je objavo naročila. Za resničnost oddanih oglasov, pravilnost njihove vsebine ter skladnost oglasov s predpisi je odgovoren uporabnik, ki oglas objavi oz. oseba, ki je oglas naročila. Upravljalec portala ali izvajalec storitve ni odgovoren za resnost ponudb iz oglasov ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so vsebina oglasov. Upravljalec in izvajalec storitve vsebine oddanih oglasov ne preverjata in ne prevzemata odgovornosti, ki iz tega izhaja.

4.7. Oglas lahko predstavlja ponudbo ali vabilo za stavljenje ponudb. Kadar oglas predstavlja ponudbo, je oglaševalec na objavljene pogoje vezan. S sprejemom ponudbe nastane med njim in uporabnikom, ki je ponudbo sprejel, obligacijsko razmerje. Upravljalec portala niti izvajalec storitve v tem razmerju nista udeležena. Vse morebitne spore iz tako sklenjenega razmerja rešujeta oglaševalec in tisti, ki je ponudbo sprejel, izključno med sabo. Upravljalec oziroma izvajalec storitve v primeru takšnega spora ne nosita nobene odgovornosti.

4.8. Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za objave uporabnikov portala in predstavitev posameznih ribolovnih revirjev oz. ribolova na morju, za katere je odgovorna oseba, ki prispevek objavi. Uporabnik upravljalcu jamči, da je imetnik materialnih avtorskih pravic na vseh vsebinah, ki jih posreduje v objavo ali sam objavi na spletnem portalu. Upravljalec si pridržuje pravico vsako tako objavo preprečiti, spremeniti, umakniti ali ponovno objaviti, zlasti v primeru, če bi bila ugotovljena protipravnost objave.

4.9. Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za ravnanja in vedenje uporabnikov spletnega portala nasproti drugim uporabnikom spletnega portala ali tretjim osebam.

4.10. Ribe je dovoljeno loviti le na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja. Izdajatelj ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj je posamezen izvajalec ribiškega upravljanja (v primeru sladkovodnega ribolova) oz. nosilec javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnic v primeru morskega ribolova. Niti upravljalec portala niti izvajalec storitve kot njihov prodajalec ne odgovarjata za vsebino in zakonitost izdanega ribolovnega dovoljenja.

4.11. Upravljalec portala in izvajalec storitve ne prevzemata odgovornosti za elektronska sporočila z ribolovnimi elektronskimi dovolilnicami po trenutku, ko takšno elektronsko sporočilo vstopi v informacijski sistem izven nadzora upravljalca.

4.12. Upravljalec in izvajalec storitve ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo objavljeni oglasi. Prav tako upravljalec in izvajalec storitve ne prevzemata nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev (točka 4.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku, njegovem uporabniškem računu ali njegovih objavljenih ali neobjavljenih oglasih. Upravljalec spletnega portala in izvajalec storitve ne odgovarjata za pravilnost in popolnost podatkov o posameznih izvajalcih ribiškega upravljanja oz. nosilcih javnih pooblastil ter njihovih kontaktnih podatkov. Prav tako ne odgovarjata za pravilnost in popolnost podatkov o pogojih, omejitvah in zahtevah v zvezi z ribolovnimi dovolilnicami samimi, njihovo ceno ali prometom z njimi, ki so lahko predmet naknadnih sprememb s strani izvajalcev ribiškega upravljanja.

4.13. Upravljalec in izvajalec storitve uporabniku odgovarjata izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji. Kakršnakoli drugačna odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu oz. izvajalcu storitve. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca oz. in izvajalca storitve.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

5.1. Upravljalec in izvajalec storitve sta zavezana k varovanju zasebnosti uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije in pravom Evropske unije, zlasti Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

5.2. Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v točki 1.2. Upravljalec ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov uporabnikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova, itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno.

5.3. Upravljalec o uporabnikih, ki niso registrirani uporabniki, osebnih podatkov ne zbira.

5.4. O registriranih uporabnikih upravljalec skladno s točko 9.2. v povezavi z zagotavljanjem storitev spletnega portala obvezno zbira naslednje podatke:

Zap. št. Osebni podatek Namen obdelave
1 Ime in priimek
 • - Identifikacija registriranega uporabnika,
 • - Omogočanje prijave v uporabnikov profil na spletnem portalu,
 • - Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti dostave kupljenih prodajnih artiklov.
 • - Omogočanje članom izvajalcev ribiškega upravljanja (ribiških družin) nakup ribolovnih dovolilnic s posebnim članskim popustom.
 • - Preverjanje istovetnosti registriranih uporabnikov v povezavi z ugodnostmi, če jih izdajatelji ribolovnih dovolilnic omogočajo.
 • - Vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala.
 • - Nekomercialna komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.
 • - Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.
2 Naslov stalnega prebivališča
 • Isto kot zgoraj pri točki 1.
3 Elektronski naslov
 • - Identifikacija registriranega uporabnika,
 • - Omogočanje prijave v uporabnikov profil na spletnem portalu,
 • - Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti dostave kupljenih ribolovnih dovolilnic in dovoljenj.
 • - Omogočanje članom izvajalcev ribiškega upravljanja (ribiških družin) nakup ribolovnih dovolilnic s posebnim članskim popustom.
 • - Preverjanje istovetnosti registriranih uporabnikov v povezavi z ugodnostmi, če jih izdajatelji ribolovnih dovolilnic omogočajo.
 • - Vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala.
 • - Nekomercialna komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.
 • - Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.
 • - Obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
 • - Pošiljanje reklamnih sporočil (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
4 Podatek o nakupih ribolovnih dovolilnic (številu, vrsti, času nakupa itd.)
 • - Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.
 • - Odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe spletnega portala, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.
5 IP številka elektronske naprave, s katere je bil opravljen nakup
 • - Odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe spletnega portala, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.
6 Podatek o stanju dobroimetja v e-denarnici
 • - Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti dostave kupljenih ribolovnih dovolilnic in dovoljenj.
 • - Omogočanje članom izvajalcev ribiškega upravljanja (ribiških družin) nakup ribolovnih dovolilnic s posebnim članskim popustom.
 • - Izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala.

5.5. O registriranih uporabnikih upravljalec na podlagi prostovoljnega privoljenja registriranega uporabnika zbira naslednje podatke:

Zap. št. Osebni podatek Namen obdelave
1 Telefonska številka
 • - Omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti informiranje o ribolovnih revirjih oz. območjih, ribolovnih režimih v posameznem ribolovnem revirju oz. območju.
 • - Nekomercialna komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom.
 • - Obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
 • - Pošiljanje reklamnih sporočil (osebni podatek bo uporabljen za ta namen zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika).
2 Podatek o številki članske izkaznice pri izvajalcu ribiškega upravljanja
 • - Omogočanje članom izvajalcev ribiškega upravljanja (ribiških družin) nakup ribolovnih dovolilnic s posebnim članskim popustom (posredovanje podatka je prostovoljno, vendar pogoj za koriščenje ugodnosti, če jih izdajatelj ribolovnih dovolilnic omogoča).
3 Podatek o številki letne karte pri izvajalcu ribiškega upravljanja
 • - Isto kot zgoraj pri točki 2.

5.6. O osebah, ki sploh niso uporabniki spletnega portala, vendar registrirani uporabniki zanje opravijo nakup ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj, upravljalec zbira podatke o imenu in priimku ter naslovu stalnega prebivališča z navedbo regije in države ter številki članske izkaznice pri izvajalcu ribiškega upravljanja (prostovoljni podatek). Ti podatki, razen številke članske izkaznice in številke letne karte pri izvajalcu ribiškega upravljanja so po predpisih potrebni zaradi identifikacije imetnika ribolovne dovolilnice in preverjanja njegove istovetnosti. Podatek o številki članske izkaznice oz. letne karte pri izvajalcu ribiškega upravljanja omogoča članom izvajalcev ribiškega upravljanja (ribiških družin) nakup ribolovnih dovolilnic s posebnim članskim popustom (posredovanje podatka je prostovoljno, vendar pogoj za koriščenje ugodnosti, če jih izdajatelj ribolovnih dovolilnic omogoča). Nobeni izmed naštetih podatkov v tem členu ne bodo predmet nadaljnje obdelave. Bodo pa podatki v primeru, da gre za ribolovne dovolilnice za območje Zvezne republike Avstrije, posredovani izvajalcu storitve za področje Zvezne republike Avstrije zaradi izvedbe naročene storitve, identifikacije imetnika ribolovne dovolilnice in preverjanja njegove istovetnosti.

5.7. Upravljalec se zaveže zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Zbrane osebne podatke bo upravljalec zbiral, obdeloval in uporabljal samo za namene, za katere so mu bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvajanje storitev, ki jih spletni portal omogoča.

5.8. Upravljalec bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil ves čas, dokler bo imel uporabnik status registriranega uporabnika, ter še največ eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim registriranim uporabnikom.

5.9. Uporabnik ter oseba iz točke 5.6. imata kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ter pravico do omejitve uporabe osebnih podatkov na izbrane namene. Uporabnik in oseba iz točke 5.6. imata prav tako pravico do prenosa podatkov k tretji osebi. Pri tem veljajo omejitve iz točke 5.12. - v primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec podatke hranil, dokler bo to potrebno zaradi teka uradnih postopkov. Če vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje, izbris osebnih podatkov, omejitev namenov njihove uporabe ali prenos k tretji osebi niso mogoči z uporabo funkcij ali storitev, do katerih je mogoče dostopati na podlagi prijave na spletni portal z registracijskim profilom, lahko navedeno uporabnik oz. oseba iz točke zahteva po elektronski pošti na naslovu info@ribiskekarte.si. Oseba iz točke 5.6. lahko vse zahteve iz prejšnjega stavka naslavlja na naslov info@ribiskekarte.si. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnika oz. osebe iz točke 5.6. zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da ta primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.

5.10. Upravljalec zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval, prodal ali drugače razkril tretjim osebam. Izjema velja za posredovanje podatkov iz točke 5.4. izvajalcu storitve za območje Zvezne republike Avstrije v primeru, da gre za nakup ribolovne dovolilnice za območje zvezne republike Avstrije. Posredovanje podatkov je v tem primeru nujno zaradi izvedbe naročene storitve, identifikacije imetnika ribolovne dovolilnice in preverjanja njegove istovetnosti. V primeru, da bi bil dostop do podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja s takšnimi tretjimi osebami v zvezi z delovanjem spletnega portala (npr. storitve programiranja, vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani, itd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem poglavju.

5.11. Ne glede na določilo prejšnje točke registrirani uporabnik upravljalcu oz. izvajalcu storitve dovoljuje, da podatke iz točke 5.4. posreduje izvajalcu ribiškega upravljanja. Tovrstno posredovanje je potrebno zaradi preverjanja veljavnosti ribolovnih dovolilnic in istovetnosti njihovih imetnikov skladno s predpisi. V primeru iz člena 5.5. (nakup ribolovne dovolilnice za drugo osebo) registrirani uporabnik jamči in odgovarja, da je osebo, za katero opravlja nakup ribolovne dovolilnice, seznanil z določili tega poglavja ter da je od omenjene osebe pridobil dovoljenje za posredovanje podatkov o imenu, priimku in naslovu izvajalcu storitve in izvajalcu ribiškega upravljanja.

5.12. Upravljalec si pridržuje pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz ravnanja uporabnika portala izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA

6.1. Spletni portal in storitve, ki jih ponuja, so na strani uporabnika namenjeni izključno fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, je uporaba portala in storitev, ki jih slednji ponuja, dovoljena le ob soglasju zakonitega zastopnika ali skrbnika.

6.2. Uporabnik lahko postane registriran uporabnik z registracijo na spletnem portalu. Registrirani uporabniki imajo dostop do naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala, zlasti do možnosti nakupa ribolovnih dovolilnic.

6.3. Registracija je namenjena uporabnikovi lastni uporabi naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala. Uporaba slednjih za račun drugih oseb je dovoljena pod pogoji iz točk 5.11. in 6.4. ter 10. poglavja. Z registracijo uporabnik izjavlja, da: a) je fizična oseba, starejša od 15 let, v primeru, da je mlajša, pa, da ima za registracijo dovoljenje zakonitega zastopnika ali skrbnika, b) da registracijo opravlja v svojem imenu; v primeru, da je uporabnik mlajši od 15 let, izjavlja tudi, da registracijo opravlja z dovoljenjem zakonitega zastopnika ali skrbnika, c) da je seznanjen s splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati; v primeru, da je uporabnik mlajši od 15 let, z registracijo potrjuje, da so splošni pogoji znani zakonitemu zastopniku ali skrbniku, ki uporabniku dovoljuje, da jih sprejme in v celoti spoštuje. Registracija v primeru kakršnihkoli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti.

6.4. Uporaba storitev, ki so omogočene le registriranim uporabnikom (napredne funkcije spletnega portala), je dovoljena samo imetniku uporabniškega računa osebno. Posojanje uporabniškega računa ali povpraševanja za druge osebe, uporaba tujega uporabniškega računa ter preusmerjanje uporabniškega računa niso dovoljeni. Ne glede na prejšnje določilo uporabnik sme kupovati ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja za tretje osebe pod pogoji iz točke 5.11. in te točke ter 10. poglavja, če z njihovim dovoljenjem posreduje zahtevane podatke (točka 5.5.). Registrirani uporabnik je odgovoren za svoj uporabniški račun. Podatke, s katerimi do uporabniškega računa dostopa (t. j. uporabniško ime in geslo), je dolžan varovati kot tajne.

6.5. Uporabnik se zaveže uporabniški račun in storitve spletnega portala uporabljati na takšen način, da pri tem ne bo kršil prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh splošnih pogojev. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.

6.6. Prepovedana je uporaba spletnega portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem ali vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte).

6.7. Upravljalec si pridržuje pravico do preverjanja objav registriranih uporabnikov in njihovega izbrisa, blokade objave celotne vsebine ali dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da objava krši predpise ali te splošne pogoje.

6.8. Uporabnik portala je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletnega portala k drugim uporabnikom portala.

6.9. Za uporabo uporabniškega računa in storitev spletnega portala kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, s katerimi do uporabniškega računa dostopa, pred zlorabami, prevzema uporabnik vso odgovornost, vključno z odškodninsko odgovornostjo.

7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA

7.1. Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.

7.2. Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.

7.3. Shranjevanje piškotkov je namenjeno zbiranju statistike o obisku spletnega portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe portala za posameznega uporabnika. S tem upravljalec spletnega portala ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

7.4. Spletni portal uporablja tehnologijo spletnih signalov, znano tudi pod imenom tehnologija prozornih gifov ali tehnologija oznak ukrepanja. Upravljalec tehnologije ne uporablja za dostop do podatkov, ki bi omogočali osebno prepoznavo uporabnika na spletnem portalu. Namen uporabe je zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega portala, predvsem števila klikov na določene povezave. S pomočjo te tehnologije upravljalec izboljšuje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

7.5. Registrirani uporabnik soglaša, da sme upravljalec portala ob nakupu ribolovne dovolilnice zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bil opravljen nakup ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom skladno s točko 5.12.

8. STORITVE PORTALA

8.1. Spletni portal omogoča naslednje glavne storitve:
 • - pregledovanje podatkov o izvajalcih ribiškega upravljanja (v primeru sladkovodnega ribolova) oz. nosilcih javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnic (v primeru morskega ribolova),
 • - oglaševanje izvajalcev ribiškega upravljanja (v primeru sladkovodnega ribolova) oz. nosilcev javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnic (v primeru morskega ribolova),
 • - pregledovanje podatkov o ribolovnih revirjih (v primeru sladkovodnega ribolova) oz. ribolovnih območjih (v primeru morskega ribolova),
 • - pregledovanje podatkov o ribolovnem režimu v posameznem ribolovnem revirju (v primeru sladkovodnega ribolova) oz. na posameznem ribolovnem območju (v primeru morskega ribolova),
 • - nakup ribolovnih dovolilnic oz. ribolovnih dovoljenj,
 • - vodenje uporabniškega predplačniškega računa »e-denarnica«, iz dobroimetja na katerem je mogoče plačilo blaga ali storitev, naročenih preko spletnega portala www.ribiskekarte.si,
 • - vpogled v stanje dobroimetja na e-denarnici in nalaganje dobroimetja v e-denarnico,
 • - objavo in posredovanje komercialnih oglasov,
 • - tehnično pomoč preko elektronske pošte in/ali telefona,
 • - oddajanje komentarjev registriranih uporabnikov pod predstavitvami posameznih ribolovnih revirjev.

8.2. Nakup ribolovnih dovolilnic in dovoljenj je omogočen samo registriranim uporabnikom pod pogoji iz 6 poglavja.

9. REGISTRACIJA

9.1. Uporabnik portala postane registrirani uporabnik z registracijo na portalu, s čimer pridobi na portalu svoj uporabniški račun. Zahtevo za registracijo uporabnik pošlje preko registracijskega obrazca.

9.2. Ob registraciji je dolžan uporabnik v registracijskem obrazcu sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča ter elektronski naslov, ki je hkrati uporabniško ime uporabnika.

9.3. V primeru spremembe podatkov iz prejšnje točke jih je dolžan uporabnik upravljalcu portala sporočiti v treh delovnih dneh po elektronski pošti na naslov info@ribiskekarte.si. Ne glede na prejšnje določilo je uporabnik dolžan v primeru nameravane ukinitve svojega elektronskega naslova zaprositi za spremembo uporabniškega imena skladno s točko 9.10. vsaj 10 delovnih dni pred načrtovano ukinitvijo, saj bo uporabnikov račun v primeru zaprtja uporabniškega računa pri ponudniku predalov elektronske pošte avtomatično deaktiviran ter po enem mesecu ukinjen.

9.4. Z oddajo registracijskega obrazca uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.

9.5. Uporabnik z oddajo registracijskega obrazca jamči, da so sporočeni podatki točni in pravilni.

9.6. Po oddaji registracijskega obrazca upravljalec portala prijavo preveri in pošlje uporabniku povratno potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim preveri identiteto uporabnika, ki je podal zahtevo za registracijo. Ko uporabnik identiteto potrdi, je registracija zaključena, registrirani uporabnik pa pridobi možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev portala, opredeljenih v točki 8.2.

9.7. Z registracijo na portalu se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletnega portala oz. izvajalec storitve njegove osebne podatke, zlasti sporočeni elektronski poštni naslov, ki ga je navedel ob registraciji, uporabljata za namene iz točke 5.4. . Pod pogojem, da je uporabnik to izrecno posebej dovolil, se strinja, da lahko upravljalec spletnega portala njegove osebne podatke uporablja za dovoljene namene iz točke 5.5. Dovoljenje se nanaša tako na osebno komuniciranje kot na komuniciranje brez posredovanja človeka (avtomatično generirana sporočila). Uporabnik se z registracijo prav tako strinja, da lahko upravljalec osebne podatke iz točke 5.4.. posreduje izvajalcem ribiškega upravljanja skladno s točko 5.11. V obsegu, potrebnem za izvedbo naročenih storitev, se uporabnik z registracijo strinja, da lahko upravljalec osebne podatke iz točke 5.4., če gre za nakup ribolovnih dovolilnic za območje Zvezne republike Avstrije, posreduje izvajalcu storitve za območje Zvezne republike Avstrije.

9.8. V primeru, da upravljalec portala ugotovi, da je uporabnik pri registraciji sporočil netočne ali nepravilne podatke ali ni v roku iz točke 9.3. sporočil njihove spremembe ter v primeru kršitev drugih določil teh splošnih pogojev, zlasti iz točk 6.5. do 6.9., je upravičen ukrepati na način, določen v točki 16.3.

9.9. Registriran uporabnik lahko članstvo na spletnem portalu kadarkoli prekine brez navajanja razloga. Zahtevo za izbris iz članstva je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@ribiskekarte.si. Upravljalec portala se zaveže, da bo registriranega člana zbrisal iz evidence registriranih uporabnikov v roku desetih delovnih dni.

9.10. Sprememba uporabniškega imena je mogoča na podlagi utemeljene zahteve upravitelju portala. Zahtevo je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@ribiskekarte.si.

10. E-DENARNICA

10.1. E-denarnica je predplačniški račun registriranega uporabnika, iz dobroimetja na katerem je mogoče plačilo blaga in storitev na spletnem portalu www.ribiskekarte.si oz. www,meetyour.fish pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

10.2. Vpogled v dobroimetje je mogoč pod pogojem, da je registrirani uporabnik prijavljen v spletni portal s svojim uporabniškim imenom in geslom preko povezave »e-denarnica« na začetni strani uporabnikovega profila.

10.3. Uporabnik mora biti za polnjenje e-denarnice prijavljen v spletni portal s svojim uporabniškim imenom in geslom. Kupec lahko polnjenje e-denarnice oz. naložitev dobroimetja zahteva preko povezave »napolni e-denarnico«na podstrani »e-denarnica«, ki je dostopna iz začetne strani uporabnikovega profila. Po oddani zahtevi informacijski sistem samodejno generira predračun in ga pošlje uporabniku v elektronski obliki na registriran elektronski naslov. Polnjenje e-denarnice je mogoče izključno na podlagi predračuna. Višina zneska polnitve navzgor ali navzdol ni omejena.

10.4. Upravljalec bo uporabniku za znesek vplačila povečal dobroimetje v e-denarnici v roku treh delovnih dni po tem, ko bo prejel priliv na transakcijski račun oz. od uporabnika dokazilo o nepreklicnem in odobrenem bančnem nakazilu.

10.5. Koriščenje dobroimetja v e-denarnici je mogoče kadarkoli in ni časovno omejeno.

10.6. Izplačilo dobroimetja v e-denarnici ali prenos na račun drugega uporabnika nista mogoča.

10.7. V primeru prenehanja članstva na spletnem portalu dobroimetje v e-denarnici nepovratno zapade.

11. POGOJI NAKUPA IN VELJAVNOST RIBOLOVNIH DOVOLILNIC IN RIBOLOVNIH DOVOLJENJ

11.1. Spletni portal omogoča registriranim uporabnikom nakup nočnih ribolovnih dovolilnic ter dnevnih – enodnevnih in večdnevnih dovolilnic oz. dovoljenj. Nakup letnih ribolovnih dovolilnic (za sladkovodni ribolov) oz. letnih dovoljenj za športni ribolov ter letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško (za morski ribolov) preko spletnega portala je mogoč, če to omogoča izdajatelj ribolovnih dovolilnic. Nakup ribolovne dovolilnice za izbrane revirje oz. območja je mogoč pod pogojem, da izvajalec ribiškega upravljanja oz. pristojni nosilec javnega pooblastila ribolova ni omejil ter najvišja kvota izdanih dovolilnic za izbrani termin še ni presežena. Prodaja ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj je časovno omejena z izbranim plačilnim sredstvom, tako da je zagotovljena njihova pravočasna dostava. Nakup ribolovnih dovolilnic s popustom za člane izvajalcev ribiškega upravljanja (ribiških družin) oz. imetnike letnih ribolovnih dovolilnice je mogoč samo ob predložitvi številke članske izkaznice oz. številke letne ribolovne dovolilnice in osebnega imena ter naslova. Nakup je možen v slovenskem in angleškem jeziku, upravljalec spletnega portala pa si pridržuje omogočiti nakup tudi v nadaljnjih tujih jezikih.

11.2. Nakup ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj v celoti poteka na daljavo preko svetovnega spleta kot »storitev informacijske družbe«, pri čemer je upravljalec spletnega portala »ponudnik storitev informacijske družbe« v obsegu, ki pokriva dostop do podatkov in oglaševanje. V zvezi s prodajo blaga in storitev se za »ponudnika storitev informacijske družbe« šteje izvajalec storitve za relevantni teritorij, za katerega je ribolovna dovolilnica kupljena. Izvajalec storitve ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja prodaja v imenu in za račun posameznega izvajalca ribiškega upravljanja oz. nosilca javnega pooblastila. Izdajatelj ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja je posamezen izvajalec ribiškega upravljanja oz. nosilec javnega pooblastila.

11.3. Prodajna cena izbrane ribolovne dovolilnice oz. ribolovnih dovolilnic je označena pri posamezni izbrani ribolovni dovolilnici. Predstavlja končno ceno ribolovne dovolilnice, ki jo plača registriran uporabnik, v katero sta že vključena davek na dodano vrednost in strošek dostave. Izvajalec storitve glede na izbrano plačilno sredstvo v nekaterih primerih dodatno zaračunava strošek uporabe izbranega plačilnega sredstva. Višina morebitnih stroškov je prikazana ob izboru posameznega plačilnega sredstva.

11.4. Kjer je to posebej označeno, je mogoč pod navedenimi ugodnejšimi pogoji t. i. »paketni zakup« ribolovnih dovolilnic. V tem primeru ribolovne dovolilnice nimajo označenega datuma veljavnosti, temveč so kot zakupljene dovolilnice prikazane v uporabniškem računu (uporabnikovem profilu) na spletnem portalu. Zakupljenih dovolilnic brez datuma ni mogoče natisniti niti ne predstavljajo veljavne ribolovne dovolilnice. Ko uporabnik izbere datum veljavnosti, informacijski sistem generira veljavno ribolovno dovolilnico in z njo v uporabniškem računu (uporabnikovem profilu) nadomesti zakupljeno dovolilnico. Po tem, ko je na podlagi uporabnikovega izbora datuma zakupljena dovolilnica nadomeščena z veljavno, sprememba datuma oz. menjava ribolovne dovolilnice ni več mogoče spreminjati. Paketno zakupljene ribolovne dovolilnice je mogoče izkoristiti do konca tekočega koledarskega leta oz. do konca tekoče ribolovne sezone (glede na vrsto zakupljenih ribolovnih dovolilnic), če se ta konča pred koncem koledarskega leta. Po preteku navedenega časa zakupljenih dovolilnic ni mogoče več uporabiti oz. izkoristiti oz. pretvoriti v veljavne datumsko označene dovolilnice; zakupljene dovolilnice nepovratno zapadejo in so iz uporabniškega računa izbrisane, prav tako pa ni mogoče vračilo kupnine. Ribolovne dovolilnice iz istega paketnega zakupa se lahko glasijo le na enega imetnika. Paketni zakup dovolilnic za drugo osebo je dovoljen. Prenos paketno zakupljenih dovolilnic na drugega imetnika ni mogoč.

11.5. Dostava ribolovnih dovolilnic in dovoljenj poteka izključno v elektronski obliki, in sicer v uporabniški račun (uporabnikov profil) registriranega uporabnika na spletnem portalu. Šteje se, da je dostava ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja zaključena, ko je ribolovna dovolilnica oz. dovoljenje v elektronski obliki dano registriranemu uporabniku na razpolago za tisk ali uporabo v njegovem uporabniškem računu (uporabnikovem profilu). Pri t. i. »paketnem zakupu« dostava šteje za opravljeno takrat, ko so zakupljene dovolilnice registriranemu uporabniku dane na razpolago v elektronski obliki v uporabniškem računu (uporabnikovem profilu) in uporabnik pridobi možnost, da z izbiro datuma zakupljene dovolilnice pretvori v veljavne datumsko označene ribolovne dovolilnice.

11.6. Za pravilno delovanje in varnost svojega informacijskega sistema oz. dostavljivost elektronske pošte znotraj svojega sistema je odgovoren registriran uporabnik sam. Registriran uporabnik je dolžan poskrbeti, da je dostava elektronskega sporočila s potrditvijo naročila v elektronski obliki mogoča. Ribolovne dovolilnice se v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, štejejo za »digitalno vsebino«.

11.7. Ribolovne dovolilnice so izdelane in shranjene v elektronski obliki. Če na ribolovni dovolilnici to ni posebej označeno (odvisno od vrste ribolovne dovolilnice), je pogoj za njeno veljavnost, da jih registriran uporabnik natisne v fizično obliko v originalni velikosti na papir velikosti A4. Kjer je to posebej označeno (npr. v primeru nekaterih dovolilnic za morski ribolov), za veljavnost ribolovne dovolilnice ni potrebno, da je natisnjena v fizični obliki, temveč za identifikacijo dovolilnice zadostuje enolična identifikacijska koda. Ribolovna dovolilnica je izdana imensko na registriranega uporabnika oz. osebo, za katero je slednji ribolovno dovolilnico kupil, je neprenosljiva in veljavna le, če se z njo lahko identificira njen imetnik. Registriran uporabnik istovetnost dokazuje z osebnim dokumentom, ki ga je dolžan imeti pri sebi v času ribolova.

11.8. Kadar uporabnik (ribič) skladno s predpisi upravičenost do ribolova izkazuje z ribolovno dovolilnico v fizični obliki, je dolžan vanjo takoj vpisovati uplen. Po zaključku ribolova je dolžan ribolovno dovolilnico z vpisanimi podatki o uplenu nemudoma vrniti izvajalcu ribiškega upravljanja osebno ali po pošti. Namesto tega lahko podatke o uplenu v roku enega dneva sporoči izvajalcu ribiškega upravljanja oz. nosilcu javnega pooblastila preko spletnega portala ribiskekarte.si, in sicer z obiskom povezave, navedene na ribolovni dovolilnici.

11.9. Kadar uporabnik (ribič) skladno s predpisi upravičenost do ribolova izkazuje z ribolovno dovolilnico v elektronski obliki (enolična identifikacijska koda), je dolžan podatke o uplenu takoj sporočiti izvajalcu ribiškega upravljanja oz. nosilcu javnega pooblastila preko spletnega portala ribiskekarte.si, in sicer z obiskom povezave, navedene na ribolovni dovolilnici.

11.10. V primeru iz člena 5.5. (nakup ribolovne dovolilnice ali dovoljenja za drugo osebo) je dolžan registrirani uporabnik osebo, za katero opravlja nakup ribolovne dovolilnice, seznaniti z določili tega poglavja ter je odgovoren, da so podatki o uplenu na zgoraj predvidene načine sporočeni izvajalcu ribiškega upravljanja.

11.11. Uporabnik (ribič) je dolžan pri ribolovu upoštevati veljavne predpise. V primeru sladkovodnega ribolova v Republiki Sloveniji so to zlasti Zakon o sladkovodnem ribistvu (ZSRib), Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah in Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah. V primeru morskega ribolova v Republiki Sloveniji so to zlasti Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2) in Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju.

11.12. Ne glede na izdano ribolovno dovolilnico oz. dovoljenje lahko njen izdajatelj (t. j. izvajalec ribiškega upravljanja ali nosilec javnega pooblastila) v izrednih okoliščinah (npr. zastrupitev ali pomor rib) ribolov prepove ali omeji. Uporabnik se lahko v tem primeru v zvezi z zamenjavo dovolilnice za drugo vrsto oz. termin oz. vračilom dovolilnice ter vrnitvijo kupnine obrne neposredno na izdajatelja ribolovne dovolilnice (t. j. ribiško družino oz. nosilca javnega pooblastila, ki je dovolilnico oz. dovoljenje izdal).

11.13. Ribolovna dovolilnica oz. dovoljenje vsebuje vse podatke skladno z davčnimi predpisi, zlasti z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, in šteje kot račun.

11.14. Nakup ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja za druge osebe je dovoljen pod naslednjimi pogoji:

 • - Oseba, za katero registrirani uporabnik kupuje dovolilnico, izpolnjuje pogoje iz točk 6.1. (gre za fizično polnoletno osebo) in 5.11. (ima dovoljenje osebe za posredovanje podatkov o imenu in priimku izvajalcu ribiškega upravljanja oz. nosilcu javnega pooblastila).
 • - Registrirani uporabnik je osebo, za katero kupuje dovolilnico ali dovoljenje, seznanil z določili teh splošnih pogojev, zlasti z naslednjimi členi: 4.10. (pogoji za ribolov), 4.12. (odgovornost upravljalca za vsebino ribolovnih dovolilnic), 5.6. (zbiranje osebnih podatkov), 5.7. (zaveze upravljalca v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov), 5.9. (pravica do vpogleda, prepisa in zahteve za izbris osebnih podatkov, omejitev uporabe in prenos), 5.10.-5.12 (razkritje osebnih podatkov), 11.8. in 11.9. (dolžnost vpisa uplena v ribolovno dovolilnico), 11.10. (seznanitev s pogoji), 11.11. (upoštevanje predpisov v zvezi z ribolovom), 11.12. (izredna prepoved/omejitev ribolova); določili 13. poglavja (odstop od nakupa) in 16. poglavja (pritožbe, prijava in obravnava kršitev).

11.15. Registrirani uporabnik jamči in odgovarja za izpolnjevanje pogojev iz prejšnje točke (11.14.).

12. TEHNIČNA IZVEDBA NAKUPA RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

12.1. Registriran uporabnik lahko začne postopek nakupa ribolovne dovolilnice po tem, ko se je prijavil na spletni portal s svojim uporabniškim imenom in geslom s klikom na povezavo »kupi« s podstrani spletnega portala, na kateri je predstavljen izbrani ribolovni revir.

12.2. Predstavitev izbranega ribolovnega revirja oz. območja vsebuje za izbrano obdobje veljavnosti ribolovne dovolilnice podatke o:

 • - ribolovnem revirju oz. območju,
 • - vrsti rib, ki jih je dovoljeno loviti,
 • - najmanjših merah za ribe, ki jih je dovoljeno loviti,
 • - varstvenih dobah za ribe iz prejšnje točke,
 • - dovoljenem načinu in tehniki ribolova,
 • - dovoljenih vabah,
 • - dovoljenem uplenu,
 • - ceni ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja – z vključenim DDV, če je izdajatelj zavezanec za DDV,
 • - imenu izdajatelja ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja,
 • - količini razpoložljivih ribolovnih dovolilnic.

12.3. V primeru, da je za izbrano obdobje in izbrani ribolovni revir ali območje izdaja ribolovne dovolilnice mogoča, se prikaže okno, ki omogoča a) izbor vrste ribolovne dovolilnice glede na čas, za katerega velja in b) vrste rib, za katere velja, c) osebe, za katere velja ter d) načina plačila ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja. Sistem registriranemu uporabniku samodejno onemogoči nakup dovolilnice oz. dovoljenja, če izbran način plačila glede na delovanje plačilnega sistema ne omogoča pravočasne dostave ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja. Registrirani uporabnik ima v tem primeru možnost izbrati drugo plačilno sredstvo ali se vrniti na izbor ribolovnega revirja oz. območja.

12.4. Naročene dovolilnice oz. dovoljenja je mogoče plačati s plačilnimi in kreditnimi karticami MasterCard, Caranta, Visa, Visa Electron ali Maestro ter s sredstvi na uporabnikovem predplačniškem računu »e-Denarnica« ter s sistemom VALÚ in PayPal.

12.5. Plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami: Nakup z Maestro kartico je mogoč le, če banka dovoljuje spletne nakupe. Plačilo je potrebno opraviti ob oddaji naročila preko spleta in je pogoj za izdajo ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja. Plačilo s tujo bančno kartico ni dovoljeno, t. j. plačnik je lahko samo oseba, ki je navedena kot imetnik uporabljene bančne kartice. Plačilo za pravno osebo lahko z bančno kartico, katere imetnik je ta pravna oseba, opravi le njen upravičen zastopnik. V primerih, ko imetnik bančne kartice ni državljan države, v kateri ima izvajalec storitve sedež, ko gre za uporabo bančne kartice, ki ni bila izdana v državi, v kateri ima izvajalec storitve sedež ter v primerih, ko prejemnik ribolovne dovolilnice in plačnik nista ista oseba, si upravljalec pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika; zlasti sme zahtevati pisno izjavo preko elektronske pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročene dovolilnice. Plačilo se šteje za izvršeno z dnem oddaje naloga banki.

12.6. Plačilo s sredstvi na uporabnikovem predplačniškem računu »e-denarnica«: Plačilo s sredstvi na e-denarnici je mogoče, če sredstva iz dobroimetja dosegajo ali presegajo vrednost naročenega blaga oz. storitev.

12.7. Če je plačilo z izbranim plačilnim sredstvom mogoče, sledi prikaz potrditvenega okna, v katerem registriran uporabnik potrdi, da želi nadaljevati z nakupom izbrane ribolovne dovolilnice oz. izbranih ribolovnih dovolilnic ali dovoljenj ter se strinja in sprejema te splošne pogoje. S tem je oddaja naročila zaključena.

12.8. Upravljalčev informacijski sistem samodejno generira in registriranemu uporabniku odpošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila, katero vsebuje vse bistvene podatke o oddanem naročilu. Dostava potrditve naročila steče takoj po zaključku nakupa (t. j. po tem, ko bančni sistem upravljalca zabeleži priliv kupnine). Hkrati se v elektronski obliki generira ribolovna dovolilnica oz. dovoljenje in v elektronski obliki shrani v uporabniški račun (uporabnikov profil) registriranega uporabnika na spletnem portalu, pod rubriko »Moj račun«, kjer je omogočen prikaz seznama nakupljenih neizkoriščenih ribolovnih dovolilnic. S tem je postopek nakupa zaključen. Registriran uporabnik lahko ribolovno dovolilnico prenese v svoj informacijski sistem in jo na takšen način trajno hrani.

12.9. Ribolovne dovolilnice oz. dovoljenja so izdelani in shranjeni v digitalnem formatu, in sicer v t. i. »Hypertext markup language« (.html). »Hypertext markup language« (.html), je od uporabljene strojne opreme neodvisen format, združljiv s katerokoli programsko opremo, namenjeno brskanju po svetovnem spletu in omogoča pod pogojem prenosa v lasten informacijski sistem trajno hranjenje v informacijskem sistemu registriranega uporabnika. Spletni portal je zasnovan tako, da programska oprema, s pomočjo katere uporabnik do njega dostopa, omogoča tudi prikaz ribolovnih dovolilnic v elektronski obliki.

12.10. V primeru t. i. »paketnega zakupa« ribolovnih dovolilnic slednje nimajo označenega datuma veljavnosti, temveč so kot zakupljene dovolilnice prikazane v uporabniškem računu (uporabnikovem profilu) na spletnem portalu pod rubriko »Moj račun«. Ko uporabnik s klikom na gumb »izberi datum ribolova« pri posamezni neizkoriščeni zakupljeni dovolilnici izbere datum veljavnosti, informacijski sistem samodejno generira veljavno ribolovno dovolilnico in z njo v uporabniškem računu (uporabnikovem profilu) nadomesti zakupljeno dovolilnico. Po izboru datuma veljavnosti dovolilnice slednjega ni več mogoče spreminjati.

12.11. Upravljalec v svojem informacijskem sistemu obdrži elektronsko kopijo ribolovnih dovolilnic oz. dovoljenj v elektronski obliki.

13. ODSTOP OD NAKUPA

13.1. Registrirani uporabnik lahko postopek nakupa ribolovne dovolilnice ali dovoljenja prekine, vse dokler ne izvede plačila. Upravljalec spletnega portala oz. izvajalec storitve v tem primeru ni upravičen zaračunati nobenih stroškov. V primeru, če plačilo ni izvedeno v roku, določenem za posamezno plačilno sredstvo (točke 12.4., 12.5. in 12.6.), se naročilo avtomatično šteje za stornirano.

13.2. Odstop od naročila po zaključku nakupa (t. j. po tem, ko informacijski sistem upravljalca v uporabnikovem profilu na spletnem portalu pod rubriko »Moj račun« shrani ribolovno dovolilnico ali dovoljenje) zaradi narave ribolovnih dovolilnic in načina preverjanja njihove veljavnosti ni več mogoč.

13.3. V primeru, da želi uporabnik od nakupa dovolilnice ali dovoljenja odstopiti po zaključku nakupa, če pride do izrednih omejitev ali prepovedi ribolova in v drugih podobnih primerih, se lahko uporabnik v zvezi z zamenjavo dovolilnice za drugo vrsto oz. termin oz. vračilom dovolilnice ter vrnitvijo kupnine obrne neposredno na izdajatelja ribolovne dovolilnice (t. j. ribiško družino ali nosilca javnega pooblastila). Če uporabnik izrecno ne zahteva drugače, bo kupnina vrnjena v uporabnikovo e-denarnico v obliki dobroimetja.

14. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA

14.1. Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:

 • - Zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
 • - Zagotavlja, da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.
 • - Zagotavlja, da si bo prizadeval registrirane uporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadih v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča, ter razlogih za takšne izpade.
 • - Si pridržuje pravico, da upravljanje spletnega portala prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo uporabnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.

15. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA

15.1. Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:

 • - Dolžan uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.
 • - Dolžan uporabljati spletni portal in storitve, ki jih omogoča, izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
 • - Dolžan vzdržati se vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnega portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala.
 • - Dolžan upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@ribiskekarte.si.
 • - Dolžan ugovarjati računu s pisno reklamacijo v roku 8 dni od prejema.
 • - Odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
 • - Dolžan vstopiti v morebitem pravdnem postopku proti upravljalcu zaradi kršitev predpisov ali pravic tretjih oseb v pravdni postopek kot intervenient na strani upravljalca oz. izvajalca storitve ali vstopiti v pravdo na strani tožene stranke, če so zato izpolnjeni pogoji in če je podlaga za zahtevek uporabnikovo ravnanje (aktivno, dopustitev sli opustitev), ki je bilo v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji ali je kršilo pravice tretjih oseb.
 • - Dolžan upravljalcu oz. izvajalcu storitve povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi sli opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

16. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV

16.1. Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine (točka 3), varstva osebnih podatkov (točka 5), pogojev uporabe spletnega portala (točka 6), obveznosti uporabnikov portala (točka 15), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov, je dolžan to sporočiti upravljalcu portala na elektronski naslov info@ribiskekarte.si.

16.2. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov skladno s točko 5.12. ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

16.3. Kadar upravljalec portala sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko poleg ukrepov iz točke 6.7. takoj začasno onemogoči dostop do uporabnikovega uporabniškega računa. V takšnem primeru bo uporabnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če uporabnik kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če uporabnik kršitve ponavlja, je upravljalec upravičen uporabniški račun uporabnika ukiniti ter mu onemogočiti odprtje novega računa. O tem je dolžan upravljalec portala uporabniku poslati sporočilo na sporočen elekronski naslov. Uporabnik v primeru ukinitve uporabniškega računa iz te točke ni upravičen do odškodnine ali drugačnega nadomestila, ne glede na pravno podlago. Uporabnik sme z utemeljenim pojasnilom zaprositi za podaljšanje roka za odpravo kršitev. Upravljalec lahko prošnji ugodi ali jo zavrne ob upoštevanju vseh okoliščin primera. V primeru nespoštovanja dodatnega roka za odpravo kršitev velja isto kot velja za nespoštovanje primarnega pet-dnevnega roka.

16.4. V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec portala takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.

17. REŠEVANJE SPOROV

17.1. Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami. ki se nanašajo na delovanje portala, storitve iz točke 8. ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na elektronski naslov info@ribiskekarte.si. Na isti naslov je uporabnik dolžan pred sprožitvijo postopkov pred upravnimi ali sodnimi organi zaradi zaščite svojih interesov nasloviti tudi svoje pritožbe in zahtevke.

17.2. V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom oz. izvajalcem storitve in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore iz razmerja med upravljalcem portala ali izvajalcem storitve za območje Republike Slovenije na eni in uporabnikom na drugi strani reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija; spore iz razmerja med izvajalcem storitve za območje Zvezne republike Avstrije in uporabnikom reševalo stvarno pristojno sodišče v Celovcu, Avstrija.

Darilni boni

NEPRECENLJIVO DARILO ZA VSAKEGA RIBIČA!
Možnost nakupa DARILNEGA BONA za preko 400 revirjev.

Klikni tukaj in preberi več